Ochrana osobných údajov - GDPR

Úvod KontaktOchrana osobných údajov - GDPR

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom e-shopu www.Drinking-Shoes.com je spoločnosť Pressburg Shoemakers s.r.o. so sídlom Gessayova 13, Bratislava 85103, IČO 48 204 609, ktorá vyhlasuje, že všetky zbierané osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.
 

 

1. Bezpečnosť a ochranu osobných údajov upravuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Pressburg Shoemakers s.r.o. neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie objednaného tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. Tento zákon sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorého sídlo, miesto podnikania, organizačná zložka, prevádzkareň alebo trvalý pobyt je na území Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických opatrení. 
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
4.1 Právo na informácie ohľadne bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
4.2 Právo na prístup k osobným údajom - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa informácií akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané. Túto informáciu Vám kedykoľvek spoločnosť Pressburg Shoemakers s.r.o. poskytne.
4.3 Právo na výmaz osobných údajov - podľa § 23 Zákona má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
4.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 odst 1 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

4.5 Právo na prenosnosť osobných údajov - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
4.6 Právo namietať spracúvanie osobných údajov - § 27 Zákona
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
6. Internetová stránka www.drinking-shoes.com zaznamenáva vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. 
8. V prípade, že kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov na stránke www.drinking-shoes.com na účel našich marketingových aktivít a zasielanie noviniek o našej spoločnosti, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na danú e-mailovú adresu.
9. Kupujúci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V takomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. 

Copyright 2015 - 2024 © www.drinking-shoes.com
lb6r7jre5w9lsvihtom3corodivt4i